I. Wstęp – czym jest akredytacja w BIK

System akredytacji stanowi uznanie i potwierdzenie najwyższych kompetencji profesjonalnych w szeroko pojętej kognitywistyce oraz zawodach edukacyjnych – zwłaszcza mentora i coacha. Akredytacja jest publicznym dowodem posiadania tychże kompetencji wobec przedstawicieli biznesu, edukacji oraz na wolnym rynku usług edukacyjnych.

Akredytacja stanowi ponadto dowód ukończenia cyklu wszechstronnych szkoleń, w ramach których osoba legitymująca się akredytacją uzyskała i potwierdziła szczegółowe kompetencje praktyczne i naukowe. Potwierdza również poziom mistrzowski edukatora jako dowód jego wszechstronności naukowej, intelektualnej oraz kompetencyjnej.

Uzyskana akredytacja uprawnia również daną osobę do korzystania z rozlicznych przywilejów i projektów w ramach działalności Instytutu Kognitywistyki (BIK).

Akredytacja jest przyznawana na 36 miesięcy od daty jej uzyskania. Przedłużenie (kontynuacja) następuje na wniosek akredytowanego, na kolejne 36 miesięcy pod warunkiem odbycia w czasie poprzednich 36 miesięcy po przyznaniu akredytacji - 6 superwizji grupowych lub indywidualnych w BIK lub Izbie Coachingu, a także 6 sesji naukowych w BIK.

II. Cele akredytacji

1.

Wspieranie i kreowanie przestrzeni do rozwoju osobistego profesjonalistów w zawodach edukacyjnych, takich jak coach, mentor, tutor, trener biznesowy i pokrewnych

2.

Rozwój metody superwizyjnej jako stałego wsparcia zawodowego aktywnych profesjonalistów

a. Dzielenie się doświadczeniami praktycznymi

b. Wsparcie grupy profesjonalistów

3.

Wspieranie i kreowanie edukacji naukowej w tychże zawodach. Poznawanie i wykorzystywanie nowych trendów, odkryć i osiągnięć w naukach humanistycznych, a szczególnie - kognitywistycznych

4.

Rekomendowanie i poświadczanie najwyższych na rynku polskim kompetencji merytorycznych i etycznych w zawodach edukacyjnych oraz wspierających rozwój osobisty

5.

Wyróżnienie osoby akredytowanej na konkurencyjnym rynku pracy

III. Czym jest akredytacja

Akredytację wydają stowarzyszenia lub instytucje, które na podstawie już uzyskanych przez coacha, tutora lub mentora umiejętności, ukończonych szkół, kursów lub studiów, a także zdobytych doświadczeń w realizowaniu zadań profesjonalnych wydają zaświadczenie – potwierdzające wysokie kompetencje. Akredytowany coach, tutor lub mentor poprzez akredytację daje dowód, że działając na rynku zdobył liczne doświadczenia w zawodzie – zarówno naukowo - kompetencyjne jak i praktykę czerpaną z profesjonalnej wprawy.

Instytucje zaufania publicznego, jakimi są m.in. organizacje, stowarzyszenia, instytuty (w naszym przypadku jest to Bennewicz - Instytut Kognitywistyki) uznają i potwierdzają swoim autorytetem na podstawie ściśle określonych, jasnych, demokratycznych i niezmiennych procedur - wysoką jakość kompetencyjną coacha, tutora lub mentora, a tym samym najwyższą pozycję zawodową. Akredytowany zostaje uznany za wysoce kompetentnego.

IV. Czym jest certyfikacja

Certyfikacja jest potwierdzeniem zdobycia odpowiednich uprawnień i umiejętności związanych z ukończeniem edukacji w zawodzie coacha lub mentora. W przypadku kursów zawodowych: coach oraz mentor w Bennewicz - Instytucie Kognitywistyki (Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy oraz Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy) proces edukacyjny trwa 270 godzin edukacji opartych na wykładach interaktywnych, poznawaniu narzędzi, pracy warsztatowej, ćwiczeniach praktycznych oraz treningach kompetencyjnych. Proces edukacji zakończony jest egzaminem o charakterze praktycznym i teoretycznym. Tym samym certyfikacja to świadectwo ukończenia z wynikiem pozytywnym kursu zawodowego wraz z egzaminem praktycznym i teoretycznym umożliwiającego skuteczne podjęcie aktywności zawodowej.

Certyfikacja po kursach specjalistycznych (w BIK są to: Coaching tao, Konstelacje archetypowe oraz Hipnoza generatywna) potwierdzają ukończenie kursu specjalistycznego, a tym samym zdobycie umiejętności specjalistycznych w zawodzie coacha (w tym również dotyczących stosowania narzędzi i metod specjalistycznych w zawodzie coacha). Certyfikacje fakultatywne (w BIK dotyczą: Coachingu relacji, Coachingu zdrowia oraz Life coachingu – coaching szczęścia i dobrostanu) potwierdzają skuteczne ukończenie kursu fakultatywnego jako kompetencji nadprogramowej, branżowej oraz uzyskania umiejętności praktycznych w danym obszarze (w tym stosowania narzędzi i metod branżowych).

 

V. Kompetencje jakie uzyskuje akredytowany

1.

Wszechstronna znajomość podstaw psychologii oraz psychologii społecznej jako podbudowa edukacji dorosłych

2.

Praktyczne wykorzystanie kognitywistyki i jej odkryć poprzez zastosowanie narzędzi, ćwiczeń, technik oraz modeli praktycznych będących emanacją kognitywistyki

3.

Najnowsza, synkretyczna wiedza naukowa z dziedzin kognitywistycznych (psychologia, nauka o świadomości, neurobiologia, antropologia, psychologia społeczna, socjologia, etnologia i innych)

4.

Poświadczenie najwyższych kompetencji zawodowych w zawodach pomocowych, rozwojowych i edukacyjnych potwierdzone autorytetem BIK

5.

Wyróżnienie osoby akredytowanej na konkurencyjnym rynku pracy

6.

Stałe monitorowanie osobistego rozwoju, higieny psychicznej, etyki oraz profesjonalizmu poprzez cykliczny udział w superwizjach – jako dowód realizowania najwyższych standardów profesjonalnych

7.

Potwierdzenie znajomości topowej, aktualnej wiedzy naukowej w humanistyce, a zwłaszcza w kognitywistyce

 

VI. Korzyści

1.

Potwierdzenie prestiżowej pozycji profesjonalisty na rynku usług edukacyjnych

2.

Potwierdzenie wiedzy i kompetencji naukowych oraz praktycznych wspartych autorytetem BIK oraz najnowszej wiedzy kognitywistycznej (szeroko pojętych nauk o człowieku) w postaci:

a.    pisemnego certyfikatu jakości

b.   stopnia akredytacyjnego

3.

Publiczna rekomendacja dla osoby akredytowanej na stronach BIK podpisana przez założyciela BIK Macieja Bennewicza oraz trenerów kognitywnych i superwizorów BIK

a.    potwierdzona poprzez publikację na stronach http://instytutbennewicz.pl oraz http://akredytacjabik.pl/akredytowani.php

b.    oraz w mediach społecznościowych na stronach BIK

4.

Świadome podnoszenie swoich kompetencji, a co za tym idzie jakości świadczonych przez siebie usług

5.

Możliwość udziału w rokrocznej publikacji książkowej BIK, w której akredytowana osoba może przedstawić swoją sylwetkę oraz metodę

a.    Publikacja składa się z artykułów napisanych przez osoby akredytowane, w których przedstawiają one osobiste podejście do metody edukacyjnej, w której zostały wyszkolone lub którą rozwijają w swojej codziennej praktyce

b.    W ramach artykułu przedstawiona jest również sylwetka osoby akredytowanej, jej osiągnięcia, a także profil zawodowy. Maksymalna objętość artykułu to 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami lub 800 wierszy po 50 znaków)

c.    Publikacja ukazuje się w nowym roku jako podsumowanie osiągnieć z poprzedniego roku osób akredytowanych

d.    Publikacja poprzedzona jest artykułem wstępnym Dyrektora Programowego BIK jako podsumowanie praktycznych i naukowych osiągnięć roku poprzedniego

6.

Stały, imienny rabat dla osoby akredytowanej na szkolenia oraz produkty oferowane przez Bennewicz - Instytut Kognitywistyki, Ksiegarnia.Bennewicz.pl., Centrum Inspiracje - w wysokości 15%

7.

Rabat 50% na wybrane, specjalne wydarzenia edukacyjne organizowane przez BIK okazjonalnie (oznaczone jako Wydarzenie Specjalne)

8.

Możliwość udziału w pracach badawczych, naukowych i edukacyjnych BIK (na zasadach określonych osobną umową)

9.

Udział w corocznej konferencji naukowo - pragmatycznej BIK podsumowującej rok miniony, jako prelegent-panelista

a.    Konferencja BIK jest organizowana na początku roku kalendarzowego wraz z wydaniem publikacji książkowej (p.4 a,b,c,d)

b.    Jej charakter skoncentrowany jest na zaprezentowaniu i omówieniu najnowszych osiągnieć naukowych w kognitywistyce oraz sposobów ich praktycznego zastosowania w pracy coacha, mentora, tutora oraz innych zawodach pokrewnych

VII. Superwizje

1.

Superwizja to metoda pracy nad dylematami, trudnościami, problemami wynikającymi w trakcie realizacji zadań profesjonalnych w zawodach coacha, mentora i pokrewnych

a.    Wykorzystuje te same modele dydaktyczne, narzędzia, ćwiczenia i modele co dyscypliny wyjściowe czyli coaching, mentoring i pokrewne

b.    Posługuje się również feed-backiem grupowym, psychodramą, dyskusją grupową, wymianą doświadczeń, konstelacjami archetypowymi i innymi narzędziami edukacji dorosłych

2.

W BIK realizowana jest cyklicznie, w formie grupowej, w modelu grup Ballinta co najmniej raz na kwartał

3.

Realizowane są również sesje indywidualne w wybranych przypadkach

4.

Superwizja w BIK realizuje cztery postulaty1

a.    Rozwój obszaru systemowego - oznacza wzmacnianie zasobów edukatora w związku z modelem teoretycznym i praktycznym, w którym dany profesjonalista był kształcony

b.    Rozwój etyki – dbałość o postawę etyczną zarówno wobec środowiska profesjonalnego jak i klientów

c.    Rozwój osobisty – jako stałe pogłębianie kompetencji branżowych oraz dbałość o spójną etycznie, wiarygodną postawę osobistą

d.    Rozwój psychologiczny – jako rozwój samoświadomości pełnionej roli oraz świadome zarządzanie sytuacją edukacyjną

1 - Rozwinięcie tematyki superwizji: http://blog.bennewicz.pl/superwizja/

VIII. Czym są i na czym polegają sesje naukowe

1.

Polegają na omawianiu konkretnych przypadków - relacji z klientami coachingu, mentoringu i dyscyplin pokrewnych w odniesieniu do znanych modeli teoretycznych

2.

Są to sesje wykładowo-dydaktyczne oparte również na omówienia lektur i problemów teoretycznych na podstawie listy lektur opracowywanej przez Radę Naukową BIK

3.

Celem sesji naukowych jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju nauk kognitywistycznych, upowszechnianie nowych trendów, odkryć i osiągnięć w naukach humanistycznych.

4.

Rada naukowa BIK publikuje listę lektur rekomendowanych na sesje naukowe po corocznej konferencji naukowo – pragmatycznej BIK jako listę lektur na nowy rok

5.

Sesje wykorzystują również jako metody: dyskusję nad problemami, wymianę doświadczeń, rekomendacje naukowe, omawianie lektur i badań naukowych

 

Zasady akredytacji


IX. Akredytacja na podbudowie kursów zawodowych BIK

Kryteria:

1.

Ukończenie min. dwóch z wymienionych kursów:

a.    Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy w BIK (PCCB BIK) lub kurs Macieja Bennewicza Coach Praktyk Biznesu (CPB) ukończony do dnia 31 maja 2016

b.    lub/i Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy w BIK (PCMB BIK)

c.    lub/i kurs Macieja Bennewicza Master & Team Coach ukończony do dnia 31 maja 2016

d.    lub/i kurs Macieja Bennewicza Master Coach ukończony do dnia 31 maja 2016

2.

Spełnienie łącznie wymagań akredytacji w czasie maksymalnie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia akredytacji

a.    Data rozpoczęcia akredytacji zaczyna się od dnia zalogowania na stronie akredytacyjnej BIK

3.

Pozytywna, pisemna rekomendacja superwizora dotycząca przebiegu kariery i odbytych superwizji

a.    Jednocześnie osoba ubiegająca się o akredytację powinna przedstawić dowód na odbycie 4 sesji superwizyjnych (grupowych lub indywidualnych) w czasie maks. 36 miesięcy (z wyłączeniem superwizji w ramach kursów)

b.    Sesje superwizyjne powinny być przeprowadzone w ramach BIK lub Izby Coachingu (lub też gdy prowadzącym był Maciej Bennewicz lub Monika Borowiecka)

4.

Udział w 4 sesjach naukowych w ciągu ostatnich maks. 36 miesięcy w ramach BIK

5.

Przeprowadzenie sześciu pełnych, profesjonalnych cykli edukacyjnych - mentoring lub/i tutoring lub/i coaching (cykl zawiera minimum 6 sesji, łącznie min. 36h) = 36p

6.

Akredytacja wymaga jednorazowej opłaty (patrz XII pkt 5)

X. Akredytacja na podbudowie kursów zawodowych i specjalizacyjnych BIK

Kryteria:

1.

Ukończenie min. jednego z wymienionych kursów:

a.    Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy w BIK (PCCB BIK)

b.    lub Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy w BIK (PCMB BIK)

c.    lub kurs Macieja Bennewicza Coach Praktyk Biznesu (CPB) ukończony do dnia 31 maja 2016

d.    lub kurs Macieja Bennewicza Master & Team Coach ukończony do dnia 31 maja 2016

e.    lub kurs Macieja Bennewicza Master Coach ukończony do dnia 31 maja 2016

2.

Ukończenie min. trzech dwudniowych kursów specjalizacyjnych w BIK z grupy: Kursy specjalistyczne (wymienionych w punkcie 3) oraz Kursy fakultatywne (wymienionych w punkcie 4) lub/i ukończenie min. jednego z kursów prowadzonych przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016 (wymienionych w punkcie 5)

3.

Kursy specjalistyczne w BIK:

a.    Coaching Tao

b.    Konstelacje Archetypowe

c.    Hipnoza Generatywna

4.

Kursy fakultatywne w BIK:

a.    Coaching zdrowia

b.    Coaching relacji

c.    Coaching szczęścia (dobrostanu)

5.

Kursy prowadzone przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016:

a.    Game Coach (w ramach coachingtravel)

b.    Team Coach

c.    Art Coach

6.

Spełnienie łącznie wymagań akredytacji w czasie maksymalnie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia akredytacji

a.    Data rozpoczęcia akredytacji zaczyna się od dnia zalogowania na stronie akredytacyjnej BIK

7.

Pozytywna, pisemna rekomendacja superwizora dotycząca przebiegu kariery i odbytych superwizji

a.    Jednocześnie osoba ubiegająca się o akredytację powinna przedstawić dowód na odbycie 4 sesji superwizyjnych (grupowych lub indywidualnych) w czasie maks. 36 miesięcy (z wyłączeniem superwizji w ramach kursów)

b.    Sesje superwizyjne powinny być przeprowadzone w ramach BIK lub Izby Coachingu (lub też gdy prowadzącym był Maciej Bennewicz lub Monika Borowiecka)

8.

Udział w 4 sesjach naukowych w ciągu maks. 36 miesięcy w ramach BIK

9.

Udowodnione raportami przeprowadzenie sześciu pełnych, profesjonalnych cykli edukacyjnych – mentoring lub/i tutoring lub/i coaching (cykl zawiera minimum 6 sesji, łącznie min. 36 h)

10.

Akredytacja wymaga jednorazowej opłaty (patrz XII pkt 5)

XI. Akredytacja na podbudowie innych szkół lub studiów podyplomowych

Kryteria:

1.

Ukończenie innego kursu głównego, szkoły lub studiów podyplomowych jak w p. IX i X w zakresie coachingu, tutoringu lub mentoringu (niemniej niż 250 godzin dydaktycznych poświadczonych odpowiednim dokumentem)

2.

Zaliczenie testu wiedzy (w wersji elektronicznej) na podstawie podręcznika: Bennewicz M. Coaching i mentoring w praktyce, wydanie nowe, rozszerzone, Wydawnictwo Coach&Couch. Autobus i Kanapa, Warszawa 2017)

a.    Przedstawienie nagrania jednej sesji audio: mentoringowej, tutoringowej lub coachingowej z klientem (ok. 20 min.)

3.

Ukończenie min. trzech dwudniowych kursów specjalizacyjnych w BIK z grupy: Kursy specjalistyczne (wymienionych w punkcie 4) oraz Kursy fakultatywne (wymienionych w punkcie 5) lub/i ukończenie min. jednego z kursów prowadzonych przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016 (wymienionych w punkcie 6)

4.

Kursy specjalistyczne w BIK:

a.    Coaching Tao

b.    Konstelacje Archetypowe

c.    Hipnoza Generatywna

5.

Kursy fakultatywne w BIK:

a.    Coaching zdrowia

b.    Coaching relacji

c.    Coaching szczęścia (dobrostanu)

6.

Kursy prowadzone przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016:

a.    Game Coach (w ramach coachingtravel)

b.    Team Coach

c.    Art Coach

7.

Spełnienie łącznie wymagań akredytacji w czasie maksymalnie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia akredytacji

a.    Data rozpoczęcia akredytacji zaczyna się od dnia zalogowania na stronie akredytacyjnej BIK

8.

Pozytywna, pisemna rekomendacja superwizora dotycząca przebiegu kariery i odbytych superwizji

a.    Jednocześnie osoba ubiegająca się o akredytację powinna przedstawić dowód na odbycie 6 sesji superwizyjnych (grupowych lub indywidualnych) w czasie maks. 36 miesięcy (z wyłączeniem superwizji w ramach kursów)

b.    Sesje superwizyjne powinny być przeprowadzone w ramach BIK lub Izby Coachingu (lub też gdy prowadzącym był Maciej Bennewicz lub Monika Borowiecka)

9.

Udział w 6 sesjach naukowych w ciągu maks. 36 miesięcy w ramach BIK

10.

Udowodnione raportami przeprowadzenie sześciu pełnych, profesjonalnych cykli edukacyjnych – mentoring lub/i tutoring lub/i coaching (cykl zawiera minimum 6 sesji, łącznie min. 36 h)

11.

Test wiedzy niezaliczony może być powtarzany wielokrotnie

12.

Akredytacja wymaga jednorazowej opłaty (patrz XII pkt 5)

 

XII. Procedura akredytacji krok po kroku

1.

Wypełnienie zgłoszenia akredytacyjnego na stronie http://akredytacjabik.pl/register.php oraz wyrażenie zgody na zasady akredytacji w BIK. Strona została zbudowana w ten sposób, że po zalogowaniu kolejne kroki same poprowadzą uczestnika po procesie akredytacji. Przebytym etapom akredytacji przyznane zostały punkty, do uzyskania akredytacji potrzebna jest suma minimalna = 70 punktów akredytacyjnych i tak:

a.    Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy (lub Coach Praktyk Biznesu ukończony do dnia 31 maja 2016) = 16 p.

b.    Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy = 16 p.

c.    Coaching Tao (Coaching transpersonalny) = 3 p.

d.    Hipnoza generatywna w Life Coachingu (Coaching transpersonalny) = 3 p.

e.    Konstelacje archetypowe (Coaching transpersonalny) = 3 p.

f.    Coaching zdrowia (Zdrowe życie) = 3 p.

g.    Coaching relacji (Miłość toksyczna, miłość dojrzała) = 3 p.

h.    Coaching szczęścia i dobrostanu (Life coaching) = 3 p.

i.    Game Coach (ukończony do dnia 31 maja 2016) = 9 p.

j.    Team Coach (ukończony do dnia 31 maja 2016) = 9 p.

k.    Art Coach (ukończony do dnia 31 maja 2016) = 9 p.

l.    Master & Team Coach (ukończony do dnia 31 maja 2016) = 16 p.

m.    Master Coach (ukończony do dnia 31 maja 2016) = 16 p.

n.    Inne studia lub kursy min. 250 h = 9 p.

o.    Jedna sesja superwizyjna = 1 p.

p.    Jedna sesja naukowa = 1 p.

q.    Przeprowadzenie sześciu pełnych, profesjonalnych cykli edukacyjnych - mentoring lub/i tutoring lub/i coaching (cykl zawiera minimum 6 sesji, łącznie min. 36h) = 36p

r.    Test wiedzy (w przypadku ukończenia innego kursu lub szkoły niż w BIK lub niż kursu prowadzonego przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016) = 1 p.

s.    Pozytywna weryfikacja przebiegu sesji (nagranie audio) - (w przypadku ukończenia innego kursu lub szkoły niż w BIK lub niż kursu prowadzonego przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016) = 3 p.

2.

Wcześniej:

a.    Wypełnienie oraz stałe aktualizowanie kryteriów odpowiedniej akredytacji na stronie j/w pod swoim loginem i hasłem

b.    Odbycie w ciągu maks. 36 miesięcy 4 sesji superwizyjnych potwierdzonych na stronie j/w (lub 6 sesji w przypadku ukończenia innego kursu głównego lub szkoły niż w BIK lub niż kursu prowadzonego przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016)

c.    Odbycie w ciągu maks. 36 miesięcy 4 sesji naukowych potwierdzonych na stronie j/w (lub 6 sesji w przypadku ukończenia innego kursu głównego lub szkoły niż w BIK lub niż kursu prowadzonego przez Macieja Bennewicza do dnia 31 maja 2016)

3.

Przedstawienie pisemnych raportów z przeprowadzonych sesji profesjonalnych cykli edukacyjnych – mentoring lub/i tutoring lub/i coaching (cykl zawiera minimum 6 sesji, łącznie min. 36 h) według formatki BIK lub w uzasadnionych przypadkach przedstawienie do wglądu faktur lub innych form płatności za przeprowadzone sesje

4.

W przypadku akredytacji na podbudowie innych szkół lub studiów podyplomowych:

a.    Zaliczenie testu wiedzy z podręcznika (patrz XI. pkt 2)

b.    Pozytywna weryfikacja przebiegu sesji (nagranie audio) (patrz XI. pkt 2a)

5.

Uiszczenie opłaty akredytacyjnej:

a.    Dla akredytacji p. IX. oraz p. X. = 290 PLN netto

b.    Dla akredytacji p. XI. = 590 PLN netto

c.    Kontynuacja akredytacji na kolejne 36 miesięcy = 290 PLN netto w każdym przypadku

6.

Zaliczenie i potwierdzenie uzyskanej akredytacji

7.

Umieszczenie na stronach http://akredytacjabik.pl oraz innych informacji o uzyskanej akredytacji

8.

Uzyskanie dostępu do przywilejów i korzyści związanych z akredytacją p. VI.

9.

Każdy uzyskany stopień akredytacji może zostać podwyższony w kolejnym maks. 36 miesięcznym cyklu na podbudowie uzyskanych już kompetencji oraz przy uzyskaniu nowych w przyszłości, po odbyciu kursów z listy kursów akredytowanych oraz kursów nowych (obecnie jeszcze nie włączonych do listy kursów akredytowanych w BIK)

XIII. Stopnie akredytacyjne

1.

Master of Practice (MP) - stopień akredytacji przyznawany po uzyskaniu łącznej liczby punktów w przedziale: od 70 do 80 punktów.

Bennewicz Instytut Kognitywistyki poświadcza, że osoba legitymująca się tym tytułem uzyskała mistrzowskie kompetencje profesjonalne w zawodzie edukatora osób dorosłych charakteryzuje się:

 • dogłębnym poznaniem coachingu lub mentoringu bądź tutoringu oraz innych pokrewnych metod edukacji dorosłych w teorii i praktyce na podbudowie psychologii pozytywnej, psychologii społecznej oraz teorii zarządzania;
 • konsekwencją w procesie osobistego rozwoju oraz działaniach zawodowych na rzecz klientów;
 • stałym dążeniem do rozwoju osobistych kompetencji edukatora, kontrolowania własnych postępów zawodowych oraz dbałości o etyczną i merytoryczną jakość własnej pracy.

2.

Master of Cognitive Behaviour (MCB) - stopień akredytacji po uzyskaniu łącznej liczby punktów w przedziale: od 81 do 99 punktów.

Bennewicz Instytut Kognitywistyki poświadcza, że osoba legitymująca się tym tytułem uzyskała mistrzowskie kompetencje profesjonalne w zawodzie edukatora osób dorosłych charakteryzujące się:

 • dogłębnym poznaniem kognitywistyki, jako kompleksowej nauki o człowieku przejawiającej się w praktycznej edukacji osób dorosłych oraz w procesie moderowania rozwoju osobistego klientów;
 • opanowaniem i rozwijaniem modeli, narzędzi oraz metod mających swoje korzenie w kognitywistyce i służących praktycznej edukacji osób dorosłych;
 • konsekwencją w procesie osobistego rozwoju oraz działaniach zawodowych na rzecz klientów;
 • stałym dążeniem do rozwoju osobistych kompetencji edukatora, kontrolowania własnych postępów zawodowych oraz dbałości o etyczną i merytoryczną jakość własnej pracy.

3.

Master of Cognitive Science (MCS) - stopień akredytacji po uzyskaniu 100 punktów i więcej.

Bennewicz Instytut Kognitywistyki poświadcza, że osoba legitymująca się tym tytułem uzyskała mistrzowskie kompetencje profesjonalne w zawodzie edukatora osób dorosłych oraz kompetencje naukowe charakteryzujące się:

 • dogłębnym poznaniem kognitywistyki jako kompleksowej nauki o człowieku przejawiającej się w praktycznej edukacji osób dorosłych oraz w procesie moderowania rozwoju osobistego klientów;
 • opanowaniem i rozwijaniem modeli, narzędzi oraz metod mających swoje korzenie w kognitywistyce i służących praktycznej edukacji osób dorosłych;
 • wszechstronnym wykształceniem o charakterze kognitywnym obejmujące m.in. psychologię transpersonalną, psychologię integralną i archetypową, pracę z procesem psychologicznym i społecznym z użyciem zaawansowanych modeli, narzędzi i metod edukacyjnych;
 • umiejętnością twórczego rozwoju własnego stylu edukacyjnego w oparciu o poznane narzędzia edukacyjne w kontekście nauk kognitywistycznych;
 • działalnością o charakterze naukowo-poznawczym w celu badania metod kognitywistycznych w praktyce;
 • konsekwencją w procesie osobistego rozwoju oraz działaniach zawodowych na rzecz klientów;
 • stałym dążeniem do rozwoju osobistych kompetencji edukatora, kontrolowania własnych postępów zawodowych oraz dbałości o etyczną i merytoryczną jakość własnej pracy.